Producent wyrobów gumowych
  • pl
  • en
  • ru

Sprzedaż samochodu

Spółka Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. W Bydgoszczy , Ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz posiada na sprzedaż samochód:

Seat Ibiza 1.4 MR 12 6J, nr rej. CB 165AV, VIN: VSSZZZ6JZER074896, rok produkcji 2013

 

CENA MINIMALNA: 12 700 zł/brutto

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego pojazdu można uzyskać  pod numerem: 602 728 495 – p. Adam Podlaszewski. Samochód można oglądać w siedzibie Spółki w dniach 04-15.12 2017 r. w godz.10:00-15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.

Samochód nie posiada aktualnego przeglądu, ma uszkodzoną uszczelkę pod głowicą i występuje duże prawdopodobieństwo, że jest także uszkodzony silnik, jest niesprawny akumulator, wyeksploatowane tylne amortyzatory, przetarta wykładzina podłogowa. Karoseria oklejona jest naklejkami firmowymi Spółki, które usunie na własny koszt nabywca samochodu.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Spółki I piętro, pokój 207 lub za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści w terminie do dnia 18.12.2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki) z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu”. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, kwotę brutto określoną jako oferowaną cenę i sposób zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Do oferty należy dołączyć w przypadku przedsiębiorców aktualne odpisy z KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta niekompletna lub niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia zostanie odrzucona.

W odniesieniu do Oferentów niebędących konsumentami Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego samochodu oraz że nie podlega on reklamacji. W odniesieniu do Oferentów będących konsumentami odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi ograniczona jest do roku od wydania samochodu kupującemu.

Spółka nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert, które nastąpi dnia 19.12 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki. Do zawarcia umowy sprzedaży dojdzie z chwilą potwierdzenia wyboru oferty przez Spółkę.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Spółkę fakturę, z tytułu zakupienia samochodu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej przedłożenia Oferentowi, w formie przelewu na konto bankowe Spółki. Po otrzymaniu należności, Spółka wyznaczy termin i miejsce odbioru samochodu.

Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedaży samochodu bez podania przyczyn, a Oferentowi z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Spółce.

 

stomil

About stomil

Facebook
Stomil
LinkedIn BIP