Organa i ich kompetencje

Organa Spółki i ich kompetencje

Zgodnie ze Statutem, organami Spółki są:

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
– Rada Nadzorcza
– Zarząd

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest : rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, zatwierdzenie podziału zysku lub pokrycia straty oraz przesuniecie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a)- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b)- umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a)- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b)- umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 2),

4)  nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 2),

5) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 6 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

9) emisja obligacji każdego rodzaju,

10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

11) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

13) użycie kapitału zapasowego,

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej BZPG Stomil S.A. VIII kadencji wchodzą:

 • Bartosz Duzinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Perejczuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Czaplicki – Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Grzegorzewski – Członek Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, jeżeli  ich wartość przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5%  sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: –

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 3 ust 2;

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,  a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5%  sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 2 ust. 1 i pkt 3 ust. 3,

3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 50.000.000 zł lub 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 1 i pkt 3 ust. 4,

4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł  lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000,00 zł netto,

7) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem pkt 3 ust. 5,

8) wystawianie weksli,

9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł.

Zarząd Spółki

Zarząd BZPG Stomil S.A. VIII kadencji jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny – p. Mariusz Rędaszka.

Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki, prowadzi jej sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Zarząd posiada wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ Rada Nadzorcza. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

 • ustalenie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów,
 • powołanie prokurenta,
 • zaciąganie kredytów i pożyczek.
 • przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 • zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
 • sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.