Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996,00 zł i dzieli się na 3 107 600 akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa państwowego przed komercjalizacją. Kapitał wpłacono w całości.