Status prawny

Status prawny i forma prawna

Spółka działa pod nazwą:
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna
Spółka może używać skrótu nazwy firmy : BZPG „STOMIL” S.A

Dane adresowe Spółki :
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Regon : 000044204, NIP : 554-031-04-39
KRS: 0000070851, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 20 851 996,00 PLN (wpłacony w całości)

tel.: 052 32 64 100, fax : 052 32 64 417
e-mail : info@stomil.bydgoszcz.pl.
http : www.stomil.bydgoszcz.pl

Bank :
ING Bank Śląski S.A.

  • PLN     PL65 1050 1764 1000 0023 1144 8357       SWIFT: INGBPLPW
  • EUR     PL49 1050 1764 1000 0023 1144 8936       SWIFT: INGBPLPW
  • USD     PL38 1050 1764 1000 0023 1144 8746       SWIFT: INGBPLPW
  • GBP     PL77 1050 1764 1000 0023 5599 8010       SWIFT: INGBPLPW

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Bydgoszczy w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenia dokonał Minister Skarbu Państwa w dniu 8 czerwca 1998 r. w drodze aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza Pawła Błaszczaka w Warszawie, w kancelarii notarialnej położonej przy ul. Długiej 31 (Rep A nr 10317/98).

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.) oraz postanowienia Statutu Spółki, w ostatniej wersji, z dnia 28.12.2018 roku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.12.2001 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.